ประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ )

๑. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ                                 (Workshop on IKM $ ICT Coaching ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่น ๑๐ ดาวโหลดไฟล์

๒. สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้                   – ๑๕ มกราคม 2563 ดาวโหลดไฟล์

๓. ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร  นักบริหารระดับสูง NIDA MAX : Digital intelligence and Smart Systems ดาวโหลดไฟล์

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ พัฒนาเชี่ยวชาญด้านโยบาย

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน หลักสูตร สุขภาพดี     ชีวีสดใส เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ”  ระหว่างวันที ๒๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๔  ดาวโหลดไฟล์

๑.มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดอบรมหลักสูตร กฏหมายปกครอง จำนวน ๒ หลักสูตรได้แก่ ๑. หลักสูตร กฏหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ ๒. หลักสุตรกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ                              ดาวโหลดไฟล์

๒. สำนักงานศาลปกครองจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ”ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๔   าวโหลดไฟล์1 ดาวโหลดไฟล์ 2 

๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง อเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” (๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔)  ดาวโหลดไฟล์ 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก จำนวน 2 หลักสูตร (วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 2563)

๑. รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.๖๓) ดาวโหลดไฟล์

๒. ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๗  (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔-๑๕ พ.ค. ๖๔) ดาวโหลดไฟล์

๓. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร ” การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว”  (Training Development Road Map : TRM)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ดาวโหลดไฟล์

   

  

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก จำนวน 1 หลักสูตร (วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2563) หนังสือนำ