สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพภายใต้สภานการณ์โควิด (Covid-19)” (Onsite) ปี 2564 รุ่นที่ 1

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23

หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลทุกภาคส่วน (Data driven government for all) รูปแบบออนไลน์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 20-RP-25-GE-CON-A : Conference on Emerging Technologies for Productivity Enhancement

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ ๓

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก ๒ หลักสูตร (ประกาศ ๑๕ ก.พ.๖๔)

๑. สำนักงบประมาณ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๘ ดาวโหลดไฟล์

๒. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘) ดาวโหลดไฟล์

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๒  (พตส.๑๒) ดาวโหลดไฟล์

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย (ม๗๗) รุ่นที่ ๒ ดาวโหลดไฟล์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘  ดาวโฟลดไฟล์

บริษัท เออาร์ไอที ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ดาวโหลดไฟล์

สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หลักสูตร 

๑. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๘

๒. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑ 

๓. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๓ ดาวโหลดไฟล์ 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ ๒ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 มกราคม 2564 (ประกาศ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔) ดาวโหลดไฟล์

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ (ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)  ดาวโหลดไฟล์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online training และบทเรียนออนไลน์ (e-learning) โดยเป็นการพัฒนาทักษะด้านจิทัล จำนวน ๒ รูปแบบ  ดังนี้ (วันที่ประกาศ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๑. การ่เข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ (Online training)  เสมือนห้องเรียนจริงในโครงการ TDGA online Training : Digital skill on demand 2021 สามารถลงทะเบียนการฝึกอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒ การเข้าเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ที่สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผู้สนใจเข้าเรียนได้ที่ เว็บไซต์ httpd://tdga.dga.or.th. หรือ QR – code โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดาวโหลดไฟล์

ประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ )

๑. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ                                 (Workshop on IKM $ ICT Coaching ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่น ๑๐ ดาวโหลดไฟล์

๒. สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้                   – ๑๕ มกราคม 2563 ดาวโหลดไฟล์

๓. ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร  นักบริหารระดับสูง NIDA MAX : Digital intelligence and Smart Systems ดาวโหลดไฟล์

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ พัฒนาเชี่ยวชาญด้านโยบาย

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน หลักสูตร สุขภาพดี     ชีวีสดใส เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ”  ระหว่างวันที ๒๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๔  ดาวโหลดไฟล์

๑.มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดอบรมหลักสูตร กฏหมายปกครอง จำนวน ๒ หลักสูตรได้แก่ ๑. หลักสูตร กฏหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ ๒. หลักสุตรกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ                              ดาวโหลดไฟล์

๒. สำนักงานศาลปกครองจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ”ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๔   าวโหลดไฟล์1 ดาวโหลดไฟล์ 2 

๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง อเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” (๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔)  ดาวโหลดไฟล์ 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก จำนวน 2 หลักสูตร (วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 2563)

๑. รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.๖๓) ดาวโหลดไฟล์

๒. ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๗  (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔-๑๕ พ.ค. ๖๔) ดาวโหลดไฟล์

๓. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร ” การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว”  (Training Development Road Map : TRM)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ดาวโหลดไฟล์

   

  

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก จำนวน 1 หลักสูตร (วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2563) หนังสือนำ