หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/17595 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)    ดาวน์โหลด