แต่งตั้งให้นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

รายละเอียด