หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ ศธ 0201.4/17940 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการและคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 คำสั่ง : หนังสือนำ

1.  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 832/2563 ลว. 15 ต.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า ::: รายละเอียด

2.  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  2213/2563 ลว. 21 ต.ค. 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน ::: รายละเอียด