1. หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 8  >> รายละเอียด <<
  2. หลักสูตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น 3 หลักสูตร”  >> รายละเอียด <<
  3. หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง” >> รายละเอียด <<
  4. หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – 6 >> รายละเอียด <<
  5. หลักสูตร “ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารราเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1 – 5 >> รายละเอียด <<
  6. หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP”  >> รายละเอียด <<