หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 17349 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 454 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ Download