การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธาน รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย

และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

>>> รายละเอียด <<<