หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2086/2563 ลว. 1.ต.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

>>>> รายละเอียด <<<<