รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(รายนางสาวพิชยา สุทธิแสน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>> ดาวน์โหลด