หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15680 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 กันยายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)    ดาวน์โหลด