ผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.ดาวน์โหลด >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ส่วนกลาง)

2.ดาวน์โหลด >> หนังสือแจ้ง (ศธภ.และศธจ.)

3.ดาวน์โหลด >> เอกสารหมายเลข 1 (บัญชีสรุปผลพิจารณาฯ)