รายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวความคิด วิธีการหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1. นางจารุนี กองทองดี 
  2. นางสาวเบญจมาภรณ์ สริยบูรพกูล

 >> > กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  <<<