หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/15284 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/ว 1244 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง วันพระราชทานธงชาติไทย แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและถือปฎิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง Download