ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(รายนางสาวกุณฑิกา  พัชรชานนท์)

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<