ตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาษ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 นั้น

เนื่องจากข้อความในประกาศมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงแก้ไขข้อความในประกาศข้างต้น

หน้า 2 ข้อ 4. บรรทัดที่ 4 วรรคท้าย จากเดิม”วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2563″ แก้ไขเป็น “วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563” นอกนั้นคงเดิม

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<