รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ของนางณิชานันท์ ผิวมณี)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<