หนังสือ ที่ ศธ 0201.4/14281 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดทุกคน

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดาวน์โหลดรายละเอียดฯ