หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/14104 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2563  >>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<