ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ของนางสาวนวนอนงค์  ไชยศรี)

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียดฯ<<<