การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<