ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

และสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

1.  ตำแหน่งรองเลขาธิการฯ และผู้ช่วยเลขาธิการฯ

2. ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค