ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. และเลขาธิการคุรุสภา

ดาวน์โหลดหนังสือ ที่ ศธ 0201.4/12054 ลว. 29 ก.ค. 63

ดาวน์โหลดประกาศ – สรรหาเลขาธิการ สกสค.

ดาวน์โหลดประกาศ – สรรหาเลขาธิการคุรุสภา