หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12016 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกมาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/12016 ลว. 29 ก.ค. 63

เรื่องที่ 1 : กรมทรัพสินย์ทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา 

เรื่องที่ 2 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (นานาชาติ) หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต แขวงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน