ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 ราย)

ดาวน์โหลดประกาศฯ (รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด ของน.ส.นวรัตน์ รามสูต)