ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 2 ราย)

 

หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ศธ 0201.4/11782 และ ศธ 0201.4/11783)

ประกาศ – รายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวคิด (นายณัฐกิตติ์ วิเศษสังข์ และน.ส.กิ่งกาญจน์ สุทธิประภา)