หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/11711 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง

หนังสือ ที่ ศธ 0201.4/11711 ลว. 22 ก.ค. 63

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

หนังสือคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน