ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (อบรมชำนาญการพิเศษ ปี 2563)

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ รายเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับ