ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ศธ 0201.4/10649-10650 ลว. 3 ก.ค. 63)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

3.เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (ศึกษาธิการจังหวัด)

4.เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (รองศึกษาธิการจังหวัด)

5.เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 (ระเบียบการปฏิบัติผู้เข้าสอบ)

6.แผนที่ในการเดินทางมา รร.ศรีอยุธยา

7.แผนผัง รร.ศรีอยุธยา