เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด – หนังสือแจ้งหน่วยงานภายใน (ศธ 0201.4/10261 ลว. 30 มิ.ย. 63)

ดาวน์โหลด – หนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอก (ศธ 0201.4/10262 ลว.30 มิ.ย. 63)

ดาวน์โหลด – รายละเอียดหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด – แบบฟอร์มประวัติย่อผู้เข้ารับการศึกษา