หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/9568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)    ดาวน์โหลด