หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/10272 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการหน่วยงานภายนอกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

ดาวน์โหลดหนังสือ ที่ ศธ 0201.4/10272 ลว. 30 มิ.ย. 63