หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9778 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9778 ลว. 22 มิ.ย. 63

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลว.18 พ.ค. 63

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/208 ลว.8 มิ.ย. 63