หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9682 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

หนังสือ ที่ ศธ 0201.4/9682 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

1.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน (จำนวน 1 อัตรา)

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (ภาคนอกเวลาราชการ)