ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งหน่วยงานและประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติม