หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/7273 ลว. 12 มิ.ย. 63 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอก มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

1. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค. 0901/ว 61 ลว. 5 มิ.ย. 63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัด สบน. จำนวน 3 ตำแหน่ง

2. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0301/ว 1571 ลว. 9 มิ.ย. 63 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ