หนังสือที่ ศธ. 0201/9265 ลว. 12 มิ.ย. 63 การแจ้งความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

1. บัญชีตำแหน่งว่าง

2.1 แบบแสดงความจำนง (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

2.2 แบบแสดงความจำนง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

2.3 แบบแสดงความจำนง (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

2.4 แบบแสดงความจำนง (นิติกรปฏิบัติการ)

2.5 แบบแสดงความจำนง (เจ้าพนักงานการเงินและบัติงาน)

2.6 แบบแสดงความจำนง (เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)

2.7แบบแสดงความจำนง (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

3. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (ที่รอการบรรจุ)