ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 ราย)

ประกาศ – รายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวคิด (น.ส.พัชรมาศ นุ่มดี)

หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ศธ 0201.4/9168 และ ศธ 0201.4/9169)