หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๘๘๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หนังสือ ที่ กษ ๐๕๐๓.๔/ว๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประมง

หนังสือ ที่ ยธ ๑๐๐๑/ว๒๐๗๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการ