หนังสือ ที่ ศธ. ๐๒๐๑.๔/๘๘๘๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๒ เรื่อง

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

๒. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง