หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ. ๐๒๐๑.๔/๘๘๓๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 – บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 – ใบสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 – หนังสือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดผู้โอน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 – คำชี้แจงการขอนับระยะเวลา

เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 – กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล