สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 4 อัตรา)

รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์