เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/8018 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคฯ (ครั้งที่ 383)     ดาวน์โหลด