แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร

หนังสือแจ้งหน่วยงาน

ปก-แผนพัฒนาบุคลากร

01-คำนำ สารบัญ

02-บทสรุปผู้บริหาร

03-ส่วนที่ 1 บทนำ

04-ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์

05-ส่วนที่ 3 แผนงาน โครงการ

06-ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตาม

07-ภาคผนวก แบบประเมิน

08-ภาคผนวก มาตรฐานคุณภาพฯ

09-ภาคผนวก แบบรายงานติดตามการพัฒนาบุคลากร

แบบรายงานติดตามการพัฒนาบุคลากร

10-ภาคผนวก อักษรย่อหน่วยงาน