หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๗๔๖๑ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการในสังกัดเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

ดาวน์โหลดหนังสือที่ ศธ 0201.4/7461 ลว. 15 พ.ค.63

ดาวน์โหลดหนังสือสถาบันการบินพลเรือน

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม