หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7398 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญร่วมทำบุญ จำนวน 3 ฉบับ
1.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอสนับสนุนการพิมพ์หนังสือที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
3.สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า
ดาวน์โหลด