เรียน  ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7192-7193 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการฯ งบรายจ่ายอื่น (ครั้งที่ 370, 371 )

เรียน ศธภ.     ดาวน์โหลด

เรียน ศธจ.     ดาวน์โหลด