เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/4882-4883 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติรายการเบิกหักผลักส่งข้อมูลเงินจัดสรรประจำงวด

เรียน ศธภ.      ดาวน์โหลด

เรียน ศธจ.      ดาวน์โหลด