หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ     ดาวน์โหลด