เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด  และ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สป.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/7163 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ดาวน์โหลด