• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ดาวน์โหลด
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล และถอนรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 3)   ดาวน์โหลดประกาศฯ ศธ. เกษียณ 2563        ดาวน์โหลดประกาศฯ สป.เกษียณ 2563
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขครั้งที่ 4) ดาวน์โหลด